Bestyrelsesmøde 5. august 2020

Hos Finn på Lærkevænget 3A, Solrød Strand , kl. 19.00

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen afbud

Finn Stuhr

Jesper Pondal

Henrik Smidt-Nielsen

Morten Hald afbud

Kurt Jensen

Emily Li

Dagsorden:

1.    Økonomi

Finn fremlagde regnskabet. Der blev bla. nævnt følgende:

·       Udviklingspuljen mangler 2. halvår 2020 efter aftale med kommunen.

·       Coronaen havde desværre betydet, at sommerens mange aktiviteter stort set var aflyst – herunder Ungdomssommer. Dette har fået konsekvenser både på indtægtssiden og udgiftssiden.

·       Lang Weekend blev, som en af de første turneringer i Danmark gennemført, efter det blev lovlig igen at spille skak. Kantinesalget havde givet 3.000 kr., og turneringen havde givet et overskud på 2.400 kr.

·       Der var enighed om, at regnskabet så vidt muligt skal vise sådanne indtægter mere detaljeret fremadrettet. Dvs. det må ikke være gemt i en større samlet post. I den forbindelse ønskede Emily at hjælpe kassereren med noter og registreringer af diverse bogføringer, hvilket der var stor tilfredshed med i bestyrelsen.

·       Nordea Fonden har sponsoreret 15.000 kr. ifm. at klubben skulle have nye lokaler. Men i løbet af sommeren blev dette projekt dog sat lidt i bero, men pengene skulle alligevel benyttes i år og til de fremtidige lokaler. Vi køber formentligt et Smart Chessboard for pengene.

·       Tyveri af klubbens værdier blev drøftet, og der var enighed om at indhente forsikringstilbud.

·       Der var enighed om at ansætte Rune som skaklære om torsdagen fra kl. 16.00 til 17:30 for de øvede ungdomsspillere. Rune er lærer på Køge Privat Skole og aflønnes af klubben.

·       Finn havde skrevet et notat om efterårets udgifter som beløb sig til 84.000 kr. herunder det interaktive Whiteboard som skulle stå på skolen. Skolen havde indvilliget i dette. Udgifterne blev vedtaget, hvilket betyder et driftsunderskud på 31.000 kr. Det var dog svært gennemskueligt, hvordan beløbet fremkom, hvilket skal vises mere overskueligt på næste bestyrelsesmøde.

·       Der var enighed om at følge generalforsamlingens anbefaling om at sælge klubbens aktier hurtigst muligt.

2.    DM og Delegeretmødet i starten af oktober måned.

Junior DM spilles fra den 2. oktober til den 4. oktober i Svendborg. Klubbens juniorer får turneringsindskud og kørsel betalt af klubben. Emily koordinerer tilmelding mv.

Senior DM er fra den 9. okt. til 18. okt. Her blev det diskuteret om klubben også her skulle dække turneringstilskuddet og kørselsudgifterne. Det blev dog afvist med henvisning til klubbens forventede driftsunderskud for sæsonen.

Til DSU delegeretmødet deltager Jesper og Finn

Til 2. HK delegeret mødet deltager Kurt og Erik

3.    Holdturnering

Der var sat hold til afslutningen af holdskak i mesterrækken den 16. august. Der var stor forvirring om Nykøbing allerede var kåret som gruppevinder af mesterrækken uden at spille sidste runde, eller om Nykøbing slet ikke ønskede at rykke op pga. Corona. Afklaring forventes snarest.

Afslutningen for Xtracon Ligaen var det meningen, at Skanderborg skulle afholde stævnet, men der var usikkerhed om, det var muligt med den nye foruroligende udvikling i antal smittede i Århus.

Det blev diskuteret om Køge skulle tilbyde sin hjælp med at afholde stævnet. Formanden havde haft nogle overvejelser om denne ændring ville betyde i praksis. Der var dog stemning for, at hvis der ikke var anden udvej for afholdelse, så ville klubben træde til, hvis ellers vi kan få opbakning fra dem, som skal hjælpe til, hvilket typisk er klubbens medlemmer.

For DM-festen den 6. september havde Finn aftalt med kommunen, at vi kunne komme på Rådhuset til rådhuspandekager. Disse pandekager skulle klubben dog selv bekoste, og Finn ville indhente tilbud. Meningen var, at klubbens medlemmer kunne deltage med påhæng, og vi skulle tage imod klubbens forventede Danmarksmestre efter afslutningsstævnet.

Holdsammensætningen bliver som udgangspunkt sat efter rating på tidspunktet, hvor holdet fastsættes.

Hvert hold får en holdleder, som sørger for, at holdet er klar til holdkampene. Dvs. indkalder og koordinere kørsel mv. Holdet får fra sæsonstart datoerne og skal så melde afbud så tidligt som muligt, så der i princippet kun er sygdom, der kan meldes afbud for i ugen op til holdkampen.

Der blev foreslået holdledere, men før vi har sat holdene, giver det ikke mening at udpege for 3. holdet og nedefter, men bestyrelsesmedlemmerne er klar til at tage tjansen på det hold, de kommer på. Måske laver vi et rent kvindehold, da vi har spillerne til det.

4.    Funktionsfordeling af opgaver

Finn havde lavet en lang oversigt over alle klubbens opgaver, hvor der var sat forslag til hvem som var ansvarlig for opgaverne. Listen blev gennemgået og rettet til. Listen bør ligge på hjemmesiden og gives til bestyrelsesmedlemmerne. I en periode, hvor formanden er syg, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på sine opgaver.

Det blev også drøftet, hvem der opdaterede hjemmesiden, som ikke er tilstrækkelig up to day i øjeblikket. Kalenderen mangler eksempelvis. Jesper ville gerne være aktiv med opdateringer, men mangler viden om, hvordan hjemmesiden fungerer i praksis. Kurt nævnte også, at det var yderst vigtigt, at det ikke kun er Verner, som har styr på, hvordan Live skakspillene fungerer. Det er en problematik, som har været nævnt før, og Jesper ville gerne forsøge igen at stå i lære hos Verner, hvilket dog ikke er nogen nem tjans.

5.    Nordic game Week på biblioteket

Jeg orienterede om at center for Digital Pædagogik og Medierådet for Børn og Unge inviterer alle til at spille og lege. Skakklubben stiller op hvor Jesper koordinerer. Det foregår i uge 46.

6.    Status projekt vandværket.

Der er ikke nyt og dvs. at det tidligst bliver i 2022, at vi kan forvente, at der er spillelokaler klar.

7.    Turneringer interne og eksterne

Byturneringen går i gang den 18. august, og der bliver omkring 20 som deltager.

8.    Eventuelt

Vi blev enige om at nedsætte et jubilæumsudvalg. Kurt ville gerne deltage og Henrik Mørvig skulle spørges. Om de 75 år skal fejres med en stormesterturnering eller andre tiltag, vil udvalget tage sig af.

Finn delte bamselotteri sedler ud. Meningen var at klubbens medlemmer skulle hjælpe med at sælge det eller købe nogle sedler. Lotterisedlen sælges for 30 kr. og klubben får de 14. kr.