Generalforsamling
for Køge Skakklub

tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00.

Referat

Fremmødte: 10 medlemmer

Bilag 1.: Regnskab

Bilag 2.: Forslag fra Finn Stuhr

Dagsorden:

1.                    Valg af dirigent.

Formanden Erik Carlsen bød velkommen og til dirigent blev valgt Peter Wang. Dirigenten konstaterede indkaldelsen var lovlig varslet jf. vedtægterne

2.                    Formandens beretning.

Jf. vedhæftede beretning

Niels Steen Larsen savner mere omtale af 1. holdet. Vi skal promovere holdet mere fremover.

Finn synes, er er en god ide og erindrede op, at det var en helside annonce i Køge Bugt lokalavis i september, og at der har været resultatformidling efter 1. runde. Og i denne uge komme 2 siders omtale af jubilæet, hvor også 1. holdet er nævnt

Bjarne foreslog en presseansvarlig

Erik synes, det er en god ide og nævnte, at vi tager det op med bestyrelsen. Køge Kommune har tilbudt os en konsulent.

Peter Wang mente, at det er uheldigt, at Live siden ikke fungerer. Erik Carlsen: Der arbejdes ihærdigt på at få løst problemet

Formandens beretning godkendt.

3.                    Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Niels Steen Larsen fremlagde regnskabet (bilag.1) og gjorde opmærksom på, at underskuddet skyldes skakskolens forbrug.

NSL fortalte, at han og andre i bestyrelsen ikke havde været opmærksom på, hvordan projektmidlerne skulle forvaltes, hvilket gør, at vi sandsynligvis skal tilbagebetale de ikke brugte midler i projektet.

Finn redegjorde for, hvordan projektmidlerne blev administreret fra kommunens side.

Peter Wang spurgte til eliteholdets økonomi, og hvordan det hang sammen.

Finn redegjorde for 2016 generalforsamlingens og den ekstraordinæres beslutning om at holde eliteholdets og amatørklubbens økonomi adskilt, hvilket havde medført, at der var oprettet et selskab alene til at støtte 1. holdet økonomisk.

 

4.                    Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent).

a.      Finn Stuhr foreslår en mindre ændring af medlemskategorierne.

Finn redegjorde for sit forslag (bilag 2), der var et differentieret kontingent, der kan fremkomme ved oprettelse af klubber i skolerne. Et kontingent hvor vi aktiverede de unge ude i skolerne, men at de ikke skulle være medlem af Dansk Skak Union, før de kom til skakklubben og spillede. Mange klubber, også skakklubber benytter sig af denne mulighed.

Bjarne gav udtryk for ikke at kunne tage stilling, da forslaget først var forelagt generalforsamlingen på dagen og ikke udsendt til medlemmerne

Erik beklagede, at det ikke var sket, da han havde glemt det i travlheden.

Niels Steen var betænkelig ved forslaget og er modstander af dobbeltbogholderi i forhold til DSU og Kommunen.

Brigitte synes godt om ideen, og at det vel var et spørgsmål om at fange talenterne så tidligt som muligt.

Erik giver Finn ret i, at mange klubber benytter sig af denne mulighed.

Jan Tønnesen synes, da det ikke er ulovligt i forhold til Dansk Skak Union, at det skulle have en chance.

Erik appellerede til generalforsamlingen om at give det en chance.

Henrik Smidt synes også, det skal have en chance

7 stemte for forslaget – 3 undlod at stemme elle stemte imod: (dirigenten spurgte ikke til undlod eller imod). Altså forslaget om minimum 100 kr. i kontingent for skoleskakspillere og studieelever blev vedtaget

b.     Bestyrelsens kontingentforslag:

Voksen: 900, 65+ 700, U20: 600 Passive 600,- 65+: 500

Niels Steen Larsen begrundede det med, at DSU´s kontingent var steget, og at klubben ikke havde mange midler at gøre godt med, hvis ikke det kom denne kontingentstigning.

Brigitte spurgte til familierabat, da de få 4 skakblade.

Forslaget godkendt.

Således vil der fremover være følgende kontingenter

1.                                       Aktives voksenkontingent: 900 kr.

2.                                       Passives voksenkontingent: 600 kr.

3.                                       Aktives 65+ kontingent: 700 kr.

4.                                       Passives 65+ kontingent 500 kr.

5.                                       Under20-kontingent: 600 kr.

6.                                       Skoleskakspiller-kontingent: 100 kr.

7.                                       Studieelev-kontingent: 100 kr.

5.                    Valg af kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. (Niels Steen Larsen, Morten Hald og Jesper Pondal er på valg. Der er ingen suppleant, da Henrik Smidt-Nielsen overtog posten for Peter Stuhr) NSL ønskede ikke genvalg

a.     Henrik Smidt valgt til bestyrelsen. Finn Stuhr valgt til kasserer. Morten Hald genvalgt, Jesper Pondal genvalgt

b.     Valgt til suppleant blev Brigitte Stage-Steffensen

6.                 Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. (Bjarne Andersen og Michael Bang er på valg) Bjarne genopstiller ikke.

Valgt til revisor blev: Jan Tønnesen.

Michael Bang genvalgt som revisorsuppleant.

7.                      Eventuelt

Niels Steen:

a.          informerede om problemstilling med skakbladet. Det udløste en kort debat om holdninger til det at læse skakbladet. De fleste synes om at bevare skakbladet i en anden udgave, hvor der var fokus på de enkelte foreninger/klubber, ungdomsstof, uden turneringsindbydelser – en reel ændring/fornyelse vil være naturligt.

b.          Medlemsregistrering på DSU blev også drøftet og NSL opfordrede til, at man opdaterede sin profil via den e-mail, man havde fået.