Bestyrelsesmøde 19. december 2019

Asgård Skole, kl. 19.00

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Finn Stuhr

Jesper Pondal

Henrik Smidt-Nielsen

Jan Tønnesen afbud

Morten Hald afbud

Dagsorden:

1.    Økonomi

Finn havde opgjort et statusregnskab, som viste et positivt driftsregnskab på 17 tus. kr., hvilket er 15 tus. kr. over budget. Der er nogle store afvigelser på enkelt poster, som skyldes, at klubbens aktiviteter giver både indtægter og udgifter. U-DM gav bla. overskud via indtjening i kantinen, og kommunen har givet tilskud til turneringen mv.

Der blev fremlagt et forslag til budget 2020, som var ca. på niveau med budget 2019. Det blev drøftet kort, om der skulle skæves mere til Regnskab 2019, uden det blev helt afklaret, men driftsresultatet på 36 tus. kr. var der enighed om. For 2020 er der ansøgt midler i udviklingspuljen. I 1. halvår er der bevilget 13 tus. kr., der kun dækker udgifter til U-DM og U-NM.

Finn havde et forslag til at skaffe flere penge til klubben gående ud på at afholde et bil-lotto. Idéen er, at man kan købe en konvolut med en bilnøgle i, og så skulle man tage til Peugeot i Køge og afprøve på en bil. Vinderen skal have bilen. Samarbejdet er med Peugeot i Køge.

2.    Generalforsamling 11. februar 2020

På valg til bestyrelsen er Erik Carlsen og Henrik Smidt-Nielsen, som begge ønsker at fortsætte i endnu en periode. Bestyrelsen vil foreslå, at Kurt Jensen bliver nyt bestyrelsesmedlem.

Af emner, som bestyrelsen ønsker at diskutere på generalforsamlingen, er, om klubben skal satse på at oprette et skakakademi. I den forbindelse har Finn spurgt kommunen, om klubben kan få lokaler i det gamle vandtårn sammen med kunstforeningen. Vandtårnet skal totalrenoveres, og for at klubben får økonomisk mulighed for at overtage nogle af de nye lokaler skal Bygge- og anlægsfonden søges. Projektet er omfattende, og klubben skal derfor have nedsat et projektudvalg. Det hele er i idéfasen, men det gælder om at være hurtigt ude for at få en chance for disse lokaler.

Ud over dette emne er det de normale punkter på dagsordenen. Der blev givet udtryk for, at bestyrelsen er skuffet over det manglende fremmøde, der normalt er til generalforsamlingen. Måske vil sådan et emne lokke nogle flere medlemmer til at møde op den 11. februar 2020.

Traktementet på Generalforsamlingen bliver basser og kaffe.

3.    Klubdragt/spillertrøje

Finn havde indhentet et godt tilbud på klubtøj fra den lokale tøjmand til klubmedlemmerne. Der er så lavet en undersøgelse af, om det er interessant at stille i klubtrøjer, når vi spiller kampe.

Medlemmerne fik følgende spørgsmål:

1. Klubben betaler det fulde beløb, og jeg accepterer en kontingentforhøjelse på 50-100 kr. 

2. Klubben betaler halvdelen, og jeg betaler den anden halvdel kr. 200,-.

3. Jeg ønsker ikke at spille i klubtrøje

Resultatet af undersøgelsen blev, at alternativ 2 blev valgt. Tilslutningen til dette forslag havde været høj. Nogle af medlemmerne havde givet en tilbagemelding på, at de ønskede ekstra skjorter og vest, hvilket Finn ville sørge for blev muligt.

4.    Hvordan går det i skakskolen

Der er ca. 7 juniorer som fast tropper op til undervisning. Oven i dette er der en del, som er meget ustabile om tirsdagen. Om torsdagen er der ca. 6 til elitetræningen. Ungdomsmedlemmerne får klubtøj, som er hættetrøjer og derfor ungdommeligt.

De unge spiller både holdturneringer og går til individuelle turneringer.

Der er aftalt SFO-skak på Søndre Skole.

Carsten Høi har holdt skakforedrag på gymnasiet, hvor der havde været flot fremmøde og stor interesse.

5.    Børneattest

Alle trænerne har underskrevet en børneattest, hvilket skal gøres årligt.

6.    Eventuelt

Kurt spurgte, om man kunne lave en mentorordning til seniorspillere. Det blev drøftet, og en foreløbig model kunne være at gennemgå partier torsdagen efter en holdkamprunde. Bare med bræt og brikker. Det blev også diskuteret, hvor nye videnbegærlige seniorspillere kunne få mere indblik i skakkens verden. Det kunne være digitalt, bøger, andre spillere oa.. Kunne klubben evt. have en fast henvisning til nogle bestemte bøger og skak App’s mv. Emnet er interessant.

Referent: Henrik Smidt-Nielsen