Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2018

Asgård Skole, kl. 19.30

Tilstede: Erik Carlsen, Finn Stuhr, Jesper Pondal og Jan Tønnesen.

Afbud fra: Morten Hald og Henrik Smidt-Nielsen

Dagsorden:

1.    Økonomi

a.       Gennemgang af økonomi.

Der er søgt tilskud i kommunen. Formanden søger instruktørordningen om tilskud til børnetræningen.

b.      Regnskab 2017.

Finn gennemgik årets regnskab og forklarede det kommende års budget. Det blev aftalt, at Jan Tønnesen foretager gennemgangen på generalforsamlingen

  1. Generalforsamlingen

a.       Valg

Der er valg af formand og et bestyrelsesmedlem. Erik Carlsen modtager genvalg, mens det stadig er uvist om Henrik Smidt-Nielsen genopstiller. En suppleant må findes på generalforsamlingen.

Jan Tønnesen modtager genvalg som revisor. Hvis ikke der kan findes en revisorsuppleant på generalforsamlingen, kan Randi Tønnesen sikkert overtales.

b.      Forslag?

Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen.

c.       Traktement

Traktementet skal være let at forberede. Eventuelt brød og lidt godt pålæg.

3.    Pigeprojekt

a.       Status for projektet

Finn og Erik har haft møde med Lisette Kolbøl fra modtagerklasserne på Asgård Skole. Lisette er villig til at prøve kræfter med instruktørrollen. Vi aftalte betingelserne for start af projektet samt et starttidspunkt. Vi skyder projektet i gang den 30. januar kl. 16.30. Vi henter pigerne direkte fra SFO´en, da vi vil satse på elever fra Asgård Skole i første omgang.

Der er blevet lavet flyers, og Erik forsøger at få noget i lokalaviserne samt får noget på Forældreintra.

Senere forsøger vi at involvere de 2 andre modtagerklasseskoler i Køge – nemlig Hastrupskolen og Højelse Skole.

  1. Reglen og deltagelse i DM

a.       Køge Skakklub bør foreslå, at man blot skal have dansk statsborgerskab for at kunne deltage eller være bosiddende i Rigsfællesskabet.

Køge Skakklub vil stille følgende forslag til DSU´s delegeretmøde i påsken:

4.3.5.3 Reglen for titler, placeringer og præmier ønskes ændret til: Vinderen i hver gruppe er den spiller, der har scoret flest point, og Danmarksmester-titlerne tilfalder vinderne i de enkelte grupper. Ved ligestilling findes vinderen ved korrektionsberegning,

U-DM titler kan kun vindes af medlemmer af Dansk Skak Union, der er bosiddende i Rigsfællesskabet eller er dansk statsborger.

Korrektionsmetoden bør fremgå for at undgå tvivl.

  1. Organisationsændring.

a.       Køge Skakklub bør foreslå at der bliver udfærdiget et kommissorium til tænketanken, omkring Dansk Skak Union som organisation.

Begrundelse: DSU har i den eksisterende form eksisteret i snart 100 år og det er på tide, at der bliver foretaget en grundig analyse med henblik på at gøre organisationen effektiv, tidssvarende og professionel.

Finn vil opfordre tænketanken vha. et oplæg til at nytænke måden DSU organiserer sig.

  1. Nedsættelse af udvalg til 5-årsplan

a.      Der blev ikke nedsat et udvalg, men det blev foreslået, at bestyrelsen afsatte en lørdag til formålet. Det bør overvejes kraftigt, om der skal indkaldes ekspertise.

  1. Eventuelt.

a.      Vi aflyser træningssamlingen den 27. januar og udskyder til den 17. marts i stedet. Finn skriver til Niels Jørgen og de tilmeldte.

b.      Finn lovede at sende en intakt medlemsliste til Jesper og Erik.