Sponsorer


kogekommunextracon


image001


logo med vÃrdilinje 003

Ugeavisen Køge
brasseriet logo 002
Din Tøjmand

Love for Køge Skakklub

§ 1
Klubbens navn er Køge Skakklub.
Klubbens hjemsted er Køge, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.
§ 2
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.
Til fremme af dette formål afholdes spilleaftener mindst én gang ugentligt i perioden fra september til maj. Endvidere foranstaltes interne klubturneringer. Fremdeles deltager klubben med så mange hold som muligt i Dansk Skak Unions holdturneringer. Slutteligt forsøges afholdt skakarrangementer ud over de interne klubturneringer.
§ 3
Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union
§ 4

Indmeldelse af medlemmer sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til klubbens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første regnskabsår.§ 5
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i januar/februar måned. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer uden for bestyrelsen med 14 dages varsel. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent)
5a. På lige årstal: Valg af formand, mindst et bestyrelsesmedlem samt en bestyrelsessuppleant
5b. På ulige årstal: Valg af kasserer og mindst to bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
7. Eventuelt


Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel.
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig flerstemmighed, jf. dog §9.


Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Er medlemmerne under 15 år, kan 1 af forældrene møde til generalforsamlingen og overtage medlemmets stemme.§ 6
Bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer, optræder på klubbens vegne og disponerer herefter til klubbens bedste og formålets fremme. Der skal afholdes mindst tre bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse til møderne sker gennem formanden. Afgørelser på bestyrelsesmøderne træffes ved simpel flerstemmighed. Afgørelser kan ikke træffes, hvis ikke 4/5 af bestyrelsens medlemmer er fremmødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol med referat af møderne, der skal godkendes af bestyrelsen.
§ 7

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i klubben. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for forpligtelser, der påhviler foreningen.§ 8
Til at tilrettelægge og lede de interne klubturneringer vælger bestyrelsen et turneringsudvalg, der bør bestå af mindst tre medlemmer. Turneringsudvalgets afgørelser kan ankes til en turneringskomité bestående af tre medlemmer og valgt af bestyrelsen.
§ 9
Lovændringer kan kun ske på de årlige generalforsamlinger, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte i afstemningen deltagende medlemmer stemmer herfor.


Lovændringer kan finde sted på en ekstraordinær generalforsamling i tilfælde af, at de skal ændres i forhold til krav fra Køge Kommune.§ 10
Bestemmelserne om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med forslag om ophævelse som det eneste punkt på dagsordenen, og når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ved ophævelse af klubben tilfalder hele dens eventuelle formue, herunder materialer såsom brikker, brætter, skakure, bøger m.v. den hovedkreds under Dansk Skak Union, som klubbens på ophævelsestidspunktet er medlem af.


erne er sidst vedtaget/revideret den 2. februar 2016.

Nyheder

Julenedlukning

07-12-2020 Erik Carlsen

Klubbens aktiviteter lukker ned fra på onsdag og resten af året pga. nye corana-restriktioner.Alle medlemmer...

Læs mere

Referat af Odysseus - Køge 2

04-11-2020 Erik Carlsen

Kasper Henriksen fik i den første holdkamp i 1. division gr. 1 lejlighed til at...

Læs mere

To gode resultater fra weekendens holdtu…

26-10-2020 Erik Carlsen

Køges 1. divisionhold skulle en tur til Søborg, hvor det skulle møde Odysseus.Holdet var ramt...

Læs mere

ks logo bund
Asgård Skole, Norsvej 2, 4600 Køge

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.